הסכם התקשרות עם בית הספר לקציני ים עכו לכיתה ט

הואיל        והאב והאם של החניך (להלן "ההורים") הגישו בשמם ובשמו של החניך בקשה לביה"ס לקבל את החניך ללימודים בביה"ס של החברה הנקרא כ"ג יורדי הסירה, ביה"ס לקציני ים עכו.

והואיל      והחניך מעוניין ללמוד בבית הספר שהינו כפר נוער הכולל פנימייה ועוסק בהוראה, הדרכה, הכנה והקניית ערכים לפיקוד ומנהיגות.

והואיל      ובית הספר מסכים לקבל את החניך בהתאם לתנאי הסכם זה

והואיל      וביה"ס נמצא בפיקוח המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער של

משרד החינוך והתרבות (להלן "המינהל") ופועל על פי תוכניות והנחיות

והואיל      והצדדים מעונינים כי גם עקרונות המינהל ונתיבותיו יתרמו לחינוכו של החניך.

הותנה והוסכם כלהלן:

א.   המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

ב.    כללי:

1. החניך מסכים ללמוד, להתחנך ולשהות בבית הספר ולקבל את מכלול התנאים בו לתקופת לימודיו כאמור במבוא.

2. תנאים כללים:

א. שחיה: חניך שמתקבל לביה"ס חייב לדעת לשחות.

ב. החניך יועסק, הן בתחום ביה"ס והן מחוצה לו, בלימודים עיוניים ומעשיים בהכשרה ימית, בהכשרה צבאית, באמונים גופניים ובחינוך כללי ובכל תחום אחר שביה"ס יחליט עליו, בהתאם למגמות ביה"ס ובהתאם לסדר היום שייקבע ע"י הנהלת ביה"ס.

ג. החניך יהיה חייב לשהות ולהמצא בתחום ביה"ס או במסגרתו, משך כל תקופת ההסכם עפ"י קביעת ביה"ס ולעסוק בכל שיוטל עליו, הן בתקופת הלימודים והן בימי החופשה.

ד. תקופת ההסכם עפ"י קביעת ביה"ס ולעסוק בכל שיוטל עליו, הן בתקופת הלימודים והן בימי החופשה.

ה. מוסכם בזה בפרוש ובאופן מוחלט, כי הורי החניך מסכימים שהחניך יצא מגבולות ביה"ס לזמן חופשי (אפטר), בכל עת שביה"ס ירשה זאת, לשם נסיעה לבית החניך או לעיר עכו או לים או לכל מקום אחר עליו יחליט החניך, וכי בזמן שהות החניך מחוץ לגבולות ביה"ס לא יהיה ביה"ס אחראי בשום צורה לשלומו של החניך, וכל האחריות לחניך בעת כזו תהיה על הורי החניך והחניך עצמו.

ו. בימי חופשות עפ"י תוכנית פעילות של  ביה"ס (להבדיל מחופשות עפ"י סעיף ה'), וכן בעת שביתות כלליות ולימודים, יהיה ביה"ס סגור והכל עפ"י החלטות הנהלת ביה"ס.

ז. כל האמור בסעיף זה יופעל בהתאם לתקנון הקובע את משטר ביה"ס.

ח. המושג "מסגרת ביה"ס", פרושו - לצורך הסכם זה, שטח הכפר על כל מתקניו וכן כל פעולה היזומה ע"י ביה"ס, או המבוצעת מטעמו, בהתאם לתכנית הלימודים השנתית ללא הבדל במקום הפעולה או באופיה.

3. הרחקת חניך:

א. ביה"ס יהיה רשאי לפעול להוציא בכל עת חניך מביה"ס בגלל אחת מן הסיבות הבאות:

1. אי התאמה לנורמות וחוקי ביה"ס ולמשמעת הנהוגה בו.

2. עבירה על החוק הפלילי, ואנדליזם, אלימות פיזית ומילולית כלפי חבריו או כלפי מי מהצוות החינוכי.

ב. החלטת ביה"ס להרחיק חניך, תחייב את ההורים להוציאו מביה"ס בתאריך שיקבע על ידי ביה"ס.

4. אימונים עם צה"ל: 

ההורים מצהירים בזה על הסכמתם לכך שהחניך ישתתף באימונים צבאיים וימיים, אם הם יזומים ע"י ביה"ס ומבוצעים מטעמו. ההצהרה בנדון כלולה בתוספת ד' להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו, וכוחה יפה לכל התקופה שהסכם זה בתוקפו בהתאם לתקופת לימודיו של החניך בביה"ס.

5. אפוטרופסות

ההורים אחראים, על פי חוזה זה, כל אחד לחוד ושניהם ביחד, כי בכל מקרה ששני ההורים נעדרים מן הארץ, ואפילו לפרק זמן קצר, למנות אפוטרופוס לתקופת העדרם ויודיעו לביה"ס לפני יציאתם ובכתב את שמו וכתובתו של ממלא מקומם. מיד עם חזרתם ארצה, ישובו ויודיעו על כך לביה"ס בכתב.

ג.    משמעת:

1. התחייבויות למשמעת: 

החניך יסור בכל עת למשמעת הנהוגה בביה"ס וע"פ הוראות הסגל שלו (כולל מורים, מדריכים, ועובדים אחרים) משך התקופה האמורה בסעיף ב' 1 וכן יתנהג בהתאם לתקנון ובהתאם להוראות הקיימות בביה"ס או שתינתנה מזמן לזמן ע"י ביה"ס או ע"י מי מהסגל שלו.

2. תקנון:

ההורים מצהירים, כי הם מסכימים שתקנון הקדט, התקנות וההוראות הקיימות בביה"ס, כפי המופיע באתר ביה"ס, כעת או כפי שישונו בעתיד, יחייבו את החניך וכי הם ימנעו מכל     פעולה העשויה להביא את החניך לעבור עליהם וכי יפעלו למען מילוים ע"י החניך.

3. האחריות להתנהגות החניך ולמעשיו בזמן שהוא מצוי מחוץ לתחום ביה"ס, הן בדרכו לביה"ס והן בצאתו מביה"ס לחופשה מכל סוג שהוא - חלה על ההורים.

4. חל איסור על ההורה להוציא את ילדו לחופשה משפחתית במהלך שנת הלימודים. היה ויעשה זאת, יופעלו כנגדו סנקציות משמעתיות (הורדת ציון וכו'..)

ד.    בדיקות וטיפול רפואי:

1. בדיקות רפואיות:

א.  ההורים מסכימים כי החניך יבדק בדיקות רפואיות עפ"י דרישות  ביה"ס (במקביל לחתימת חוזה זה) וישאו בהוצאות הבדיקות הרפואיות הנ"ל.

ב.   ההורים מוותרים בזה על סודיות רפואית בכל הקשור לבדיקות הרפואיות כנ"ל ולכל מסמך רפואי הקשור בחניך. ביה"ס מתחייב להשתמש במידע זה לצרכיו בלבד וכן לצרכי קבלת אשורי הפלגות ופעילות מחוץ לכתלי ביה"ס כפי שיידרש ע"י גופי השלטון.

ג.    מוסכם בזה בפרוש, כי ביה"ס יהיה רשאי – עפ"י שקול דעתו הבלעדי לא לקבל תלמיד לביה"ס ולא לאפשר לו תחילת הלימודים, אם תוצאות הבדיקות הרפואיות הנ"ל יראו כי החניך אינו כשיר ו/או אינו מתאים ללימודים בביה"ס ו/או לפעילויות של ביה"ס.

ד.    אם החניך לא ישלים הבדיקות הרפואיות כמופיע בסעיף קטן (א) לעיל יהיה ביה"ס רשאי לא לאפשר לחניך ללמוד בביה"ס, או להפסיק את לימודיו של החניך בביה"ס גם במהלך כל שנות לימודיו (אם החל כבר בלימודיו).

2. הצהרת בריאות:

 א. ההורים מצהירים בזה כי בריאותו של החניך הינה תקינה וכי אינם יודעים על כל מגבלה רפואית שהיא, שתגביל את פעילותו של החניך ובכלל זה:  ריצה, שחייה, תחרויות, חדר כושר, חוגים, מסעוני כושר, טיולים, מסעות,     משחים, עבודה בסדנאות, אימונים צבאיים, הפלגות צבאיות, קורסים צבאים, קורסי צלילה, חתירה, הפלגה, תחרויות שייט וכדו'.

ב.  הצהרת הבריאות ( טופס אנמנזה ) החתומה ע"י רופא וכן ע"י ההורים תשמש כמסמך זמני  עד לקבלת תוצאות הבדיקות המלאות. במצב זה יהיה ביה"ס משוחרר מכל אחריות שהיא, ולא יהיה בקבלת ההצהרה הזמנית הנ"ל כאישור לקבלת התלמיד לביה"ס.

ג.  במידה וישנה מגבלה רפואית כלשהי -מתחייבים בזה ההורים להודיע על כך בכתב ובצירוף מסמכים.

ד. אם יתברר כי ההורים מסרו מידע רפואי לא נכון, או העלימו מידע רפואי, או תיוצר חלילה בעיה רפואית בעתיד, רשאי ביה"ס להוציא את החניך מביה"ס לפני סיום לימודיו וכל האחריות תחול על ההורים במצב זה.

ה. הצהרת הבריאות ( טופס האנמנזה ) שבחתימת ההורים משחררת בזה את ביה"ס מכל אחריות בנדון ולא יהיה בהסתמכות עליה - כדי להטיל על ביה"ס אחריות כל שהיא.

 ו.  החלטה סופית בנוגע להשתתפות החניך/ה בפעילות תתקבל על ידי הצוות הרפואי. לרופא בית הספר הסמכות הסופית להחליט לגבי אפשרות השתתפות החנך/ה בפעילות מבחינה רפואית.

3. אישור הורים לעריכת בדיקת סמים ואלכוהול במהלך השנה:

במסגרת תכנית למניעת סמים ואלכוהול הנערכת בביה"ס מדי שנה, בביה"ס מקיימים מעת לעת בדיקות  בפנימיה, בכדי לשמור על בריאות הקדטים. בדיקות הסמים מחייבות מתן שתן ובדיקות האלכוהול מחייבות נשיפה למכשיר "ינשוף". חתימת ההורים על הסכם זה מהווה הסכמה לקיום בדיקות אלו ועל קבלת תוצאותיהן.

4. טיפול רפואי:

ביה"ס יספק עזרה ראשונה וטיפול רפואי ע"י אחות ורופא כמקובל בביה"ס.

5. טיפול רפואי ( כיסוי הוצאות ):

בכל מקרה שביה"ס יספק לחניך עזרה רפואית ויוציא בגין כך או בהקשר לכך הוצאות הכרחיות כלשהן (לרבות פינוי לבית חולים, בדיקות, רופאים,  הסעים, תרופות וכו' ), יחזירו ההורים לביה"ס את כל ההוצאות בסמוך למועד שידרשו לעשות כן.

6. פינוי חניך בזמן מחלה:

ביה"ס רשאי לדרוש מן ההורים את פינויו של החניך מביה"ס במקרה של מחלה ממושכת ו\או מחלה מדבקת שחלה בה ובמקרה כזה תחולנה כל הוצאות הטיפול במחלה, בפינוי ובטיפול על ההורים.

7. בביה"ס פועל מערך טיפולי הכולל עובדים סוציאלים ויועצת, אשר עומדים לשירות החניך על פי שקול דעת מקצועי של המערך הטיפולי

ה. ביטוח רפואי וביטוח רגיל:

1. ביטוח רפואי (בקופת חולים):

ההורים מתחייבים לבטח את החניך באחת מקופות החולים הקיימות במדינה, למשך כל תקופת לימודיו ושהייתו בביה"ס.

2. ביטוח:

א. ביה"ס רשאי ( אך לא חייב) לבטח את תלמידיו בחברת ביטוח בנוסף לביטוח של משרד החינוך.

ב. לא תחול על ביה"ס כל חובה לתשלום נזקים, פיצויים או כל תשלום אחר, בקשר לכל נזק מכל סוג שהוא שייגרם לחניך והן בהקשר לכל נזק שייגרם ע"י החניך לצד שלישי.

ו. צה"ל:

1. גיוס לצה"ל :

ההורים והחניך מאשרים בזה כי ידועים להם, מובנים להם ומוסכמים על ידם הדברים הבאים:

 א. שרות החובה של החניך בצה"ל יהיה, ביחידה בחיל ובמקום שיקבעו ע"י צה"ל (ולא ביה"ס), וזאת אם בחיל הים או בכל חיל אחר, בתפקיד ימי או ללא קשר לימאות וספנות, והכל לפי צרכי הצבא ובהתאם להחלטות שלטונות הצבא ועפ"י שיקול דעתו הבלעדית.

2. כשרות רפואית:

א. הקביעה לגבי כשרותו הרפואית של החניך לשרות בצה"ל או בחיל הים תקבע בהתאם להחלטת הצבא. יודגש בזאת כי ביה"ס לא יטפל בכל הנוגע בקבלת תלמיד לשירות בחיל הים ובצבא בכלל.

3. פרוייקט שוחרות

הינו בין התלמיד לחיל הים, ביה"ס איננו צד בהתקשרות זו, ביה"ס איננו מתחייב למתן מעמד שוחר לחניכים.

ז. הפלגות לחו"ל ובארץ:

יציאה להפלגות לחו"ל במסגרת ביה"ס מותנית:

1. אישור רפואי לכשירות רפואית המאשרת יציאה להפלגה תנתן רק ע"י רופא ביה"ס.

2. בהוצאת פנקס ימאי תקף  עפ"י דרישת משרד התחבורה אגף הספנות והנמלים (במידה וידרש). כל הנדרש לשם קבלת פנקס ימאי יחול על התלמיד ו/או הוריו. ביה"ס איננו צד לענין הוצאת פנקס ימאי.

3  בסמכות הנהלת הכפר למנוע יציאת חניך להפלגה במקרים של רגישויות המסכנות חיים.

2.  בכל מקרה, לא יפליג מחוץ לאיזורי האימונים (שטח הפלגה בשיעורים) של בית הספר, תלמיד הסובל או אשר מופיע בתיקו הרפואי אזכור לסעיפים הרפואיים המצ"ב (אסטמה, אפילפסיה, אורטיקריה).

בשאר המחלות יהיה דיון בועדה מיוחדת בראשותו של רופא ביה"ס.

ח. תשלומים:

1. התחייבות ההורים ותשלומים:

א. ההורים מתחייבים לצייד את החניך בפריטים בהתאם לרשימת החפצים, אשר תכלול את כל המפורט בנספח ג' המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

ב. ההורים חייבים לשלם כמפורט בהתחייבות הכספית. המדים שיסופקו לחניך בהתאם לרשימת המדים המפורטת בנספח ב' והמצורפת להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו. התמורה תהייה כפי שיקבע ע"י ביה"ס. המנעות ההורים מחתימה על התחייבות כספית בשנות הלימוד הבאות ואי החזרת טופס ההתחייבות הכספית חתום, לא תהווה עילה לפטור מתשלום דמי הפנימייה שיחולו עליהם בשנות הלימוד הבאות.

ג. כמו כן מתחייבים ההורים לשלם את התמורה עבור חלקי מדים נוספים במהלך שנות לימודיו, אשר יבואו כדי למלא את הבלאי, האובדן החוסרים  ו/או השלמה של ציוד החניך - שנרכשו בשנה הראשונה. גובה התמורה לנ"ל יהיה כפי שיקבע ע"י ביה"ס.

ד. ההורים מתחייבים לספק לחניך, במשך כל תקופת ההסכם, מכשירי כתיבה וציוד אישי לצרכי לימודיו של החניך, או את ערכם, הכל בהתאם לקביעת ביה"ס.

ה. לא יוחזרו מדים ולא סכום כסף על מדים גם אם יפסיק התלמיד את לימודיו בביה"ס מכל סיבה שהיא ובכל זמן שהוא.

2. קביעת תשלום דמי פנימייה:

ההורים מצהירים, כי ידוע להם שגובה דמי הפנימייה שיהיה עליהם לשלם יקבע ע"י המינהל לחינוך התיישבותי בהסתמך על הצהרת ההורים והמסמכים הנלווים הנדרשים ביחס לגובה הכנסתם, מצבם המשפחתי וכו'.

לפיכך, ההורים מתחייבים כי הצהרתם הנ"ל תהיה נכונה ומדוייקת, ואם יתגלו בה פריטים בלתי מדויקים, יהא המינהל לחינוך התיישבותי רשאי לשנות את גובה דמי הפנימייה וההורים ישלמו על פי השינוי שהמינהל לחינוך התיישבותי יקבע, וזאת לאחר מתן הודעה של 30 יום מראש.

(למניעת ספק, מובהר כי המינהל לחינוך התיישבותי רשאי לשנות דמי הפנימייה גם בגין סיבות אחרות כגון: החלטות ממשלה, משרד החינוך והאוצר וכדו').

3. תשלום הורים:

א. התשלומים שנקבעו ע"י המינהל לחינוך התיישבותי נמוכים בהרבה מהעלויות בהוצאות קיומו, חינוכו ולימודיו של החניך.

ב. בעבור השתתפותם בהוצאות קיומו, חינוכו ולימודיו של החניך בבית הספר, מתחייבים ההורים לשלם לבית הספר מדי שנה בשנה במשך לימודי החניך בביה"ס, דמי פנימייה שנתיים בגובה ובמועדים שייקבעו מדי שנה על ידי המינהל לחינוך התיישבותי ובית הספר, ולשם מילוי התחייבות זו במשך לימודיו בביה"ס, חותמים הם במעמד חתימת הסכם זה, על התחייבות כספית בנספח א' להסכם זה המהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

4. איחור בתשלומים :

כל איחור בתשלום מכל סוג או סיבה שהיא, יחוייב בהצמדה למדד יוקר המחייה ובריבית פיגורים כפי שמקובל וזאת עד יום התשלום בפועל.

5. ההורים מסכימים ומאשרים כי לא תהיה להם הזכות לקבל כל הנחה או   הפחתה מהתשלום השנתי המפורט בהתחייבות הכספית בגין תקופת העדרות החניך מביה"ס מכל סיבה שהיא כגון: חופשה, מחלה ו/או הוצאה זמנית ע"י ביה"ס.

6. תשלום נזקים:

ההורים ישאו באחריות לתשלום נזקים אשר יגרמו ע"י החניך לעצמו ו/או לביה"ס ו\או לצד שלישי, בזמן שהותו במסגרת ביה"ס כתוצאה מרשלנות ו/או מזדון עפ"י החלטת ביה"ס.

7. בעת ההרשמה יש לחתום על שטר חוב בערך כספי השווה לשנה של  דמי הפנימייה כפי שצפוי להיקבע ע"י עלית הנוער/ביה"ס.

ט. שונות:

1. תקפות ההסכם:

הסכם זה על כל הוראותיו יחול במשך כל תקופת לימודיו של החניך בביה"ס, מיום הקליטה ועד יום העזיבה - כולל.

2. ההסכם יכנס לתוקפו, רק לאחר הודעה על קבלה סופית לביה"ס שלאחר קורס ההכנה אשר יתקיים בקיץ.

3. הודעות והתראות:

א. הצדדים לחוזה מסכימים לוותר בזה על הצורך בכל הודעה ו/או מחאה ו/או התראה, ביחס להפרת החוזה ע"י הצד השני, וכי עצם הפרת החוזה תשמש כהתראה שכזו.

ב. חובה על ההורים להתעדכן על התנהלות החניך ו/או הודעות שונות שתתפרסמנה במערכת Smart School (תוכנה בית ספרית). סיסמת כניסה נפרדת לאב ולאם ניתן לקבל מהמחנך.

ג. כל הודעה שתשלח לפי הכתובות הנ"ל תחשב כאילו הגיעה ליעדה בתוך 48 שעות  לאחר מסירתה בדואר רשום או בדרך אחרת הניתנת להוכחה.

4. כתובת הצדדים:

א. כתובתו של ביה"ס לצרכי חוזה זה היא:

כ"ג יורדי הסירה, ביה"ס לקציני ים עכו"

   ת.ד. 2066, עכו – 2412001.

ב. כתובת ההורים לצרכי החוזה תירשם בדף האחרון לחוזה.

 


נספח א' - להסכם

התחייבות כספית

1. אנו ההורים , מתחייבים בזה כל אחד לחוד ושנינו יחד לשלם לפקודת ביה"ס
את הסכומים שנקבעו או שיקבעו עבור השתתפותנו בהחזקתו של החניך במשך שנה"ל הקרובה.

סעיפי תשלום:

א. דמי פנימייה

אופן תשלום: 10 תשלומים החל מ- 9/2019 באמצעות הוראת קבע

ג. ביגוד (נספח ב' חוזה)

אופן תשלום: תשלום בעת ההרשמה

ד. בדיקות רפואיות ואגרת רופא

אופן תשלום: תשלום בעת ההרשמה

ה. צ'ק בטחון ללא תאריך

אופן תשלום: עבור השאלת ספרים יוחזר עם סיום הלימודים

ו.  ועד הורים

אופן תשלום: בתיאום עם וועד ההורים

פירוט אגרות בית הספר, תשלום עבור מדים ספרי לימוד וציוד למגמה יימסר בהנהלת החשבונות ביום הקליטה שלאחר קורס הכנה, על פי תעריף מעודכן לשנת הלימודים.

נספח ב' להסכם

המשך התחייבות כספית – כיתה ט

1. בסכומים הנ"ל לא נכללו דמי כיס, דמי נסיעה והשלמת חפצים חסרים - אלה יחולו על ההורים!

2. מודגש בזה כי התשלום עבור דמי הפנימייה לכיתות ט' - י"ב הינו תשלום שנתי כולל.

3. במקרה שתלמיד יעזוב את ביה"ס ( מכל סיבה שהיא) תפסק הגביה עבור הפנימייה וחינוך משלים בתום חודש עזיבה.  

4. בכל מקרה של פיגור בתשלומים, יחול מיד מועד הפרעון על כל היתרה וההורים מתחייבים בזה לשלם את כל היתרה מיד לפי דרישה ראשונה של ביה"ס, בצרוף הצמדה למדד יוקר המחיה וכן ריבית חוקית מירבית כפי שבנק הפועלים\ב.ל.ל יחייב את לקוחותיו בריבית חריגה והכל כמסוכם בהסכם בין ביה"ס ובין ההורים.

5. מבלי לפגוע באמור לעיל, יהא ביה"ס זכאי במקרה של פיגור בתשלומים כנ"ל לנקוט בכל הצעדים החוקיים העומדים לרשותו לשם גביית כל סכום המגיע לביה"ס עפ"י התחייבות זו כולל טיפול בערכאות משפטיות והוצאה לפועל.

6. להבטחת מילוי ההתחייבות יש לחתום על שטר חוב בגובה דמי הפנימייה השנתיים בהנח"ש.

7. בנוסף,  יש למסור צ'ק בטחון (ללא תאריך) ע"ס 300 ₪ לפקודת קציני ים עכו, עבור ערבון לספרי הלימוד.

*שטר החוב ושיק הביטחון יוחזרו בעת סיום הלימודים בקציני ים.

8. הלומדים הממשיכים העולים משנה לשנה: יחוייבו בכל תחילת שנה באגרות בית הספר, כאשר הסכומים יתווספו לדמי הפנימיה.

9. מועמדים שלא התקבלו או התקבלו וויתרו על התחנכותם בקציני ים: לא יקבלו החזר כספי למעט על ציוד חדש אשר לא נעשה בו כל שימוש.

10. מועמדים שעדיין לא עברו ראיון באגף הקליטה בעליית הנוער:

אישור סופי לקבלה לבית הספר לקציני ים עכו יינתן רק לאחר ראיון ואישור אגף הקליטה בעליית הנוער.

רשימת מדים לרכישה  (בלתי ניתנים להחזרה).

ביגוד חובה: גופיות T שרוול קצר

כמות: 2 

ביגוד חובה: זוג נעלי עבודה בנים

כמות: 1 

ביגוד חובה: זוג נעלי בנות שחורות

כמות: 1 

ביגוד חובה: גרביים ארוכים צמר

כמות: 4 

ביגוד חובה: מעיל

כמות: 1 

ביגוד חובה: חולצות דקרון חאקי ש. ארוך

כמות: 2 

ביגוד חובה: מכנסי דקרון חאקי

כמות: 2 

ביגוד חובה: חולצה לבנה דקרון ש. ארוך

כמות: 1 

ביגוד חובה: מכנסיים לבנים דקרון

כמות: 1 

ביגוד חובה: חגורה לעבודה ש.כ

כמות: 1 

ביגוד חובה: חגורה צרה

כמות: 1 

ביגוד חובה: כומתה

כמות: 1 

ביגוד חובה: סמל לכומתה

כמות: 1 

ביגוד חובה: מכנסי דגמ"ח לעבודה (זית)

כמות: 2 

ביגוד חובה: חולצות דגמ"ח לעבודה

כמות: 2 

ביגוד חובה: כותפות 2 זוגות

כמות: 4 

ביגוד חובה: תג ביה"ס

כמות: 1 

ביגוד חובה: סרבל לבן לשייט

כמות: 1 

ביגוד חובה: כובע עבודה

כמות: 16 

פירוד תשלום עבור מדים יימסר בהנהלת חשבונות ביום קליטה לפי תעריף עדכני לשנת הלימודים.


נספח ג' להסכם רשימת ציוד חובה

ביגוד

4 סדינים עם גומי.

4 מגבות רחצה.

1 סוודר ישן (בצבע: חאקי / כחול כהה)

2 בגדי שינה

6 גופיות / חולצות T שירט

6 תחתונים

1 בגד ים

1 זוג נעלי בית פתוחות/סנדלי דפנה

1 סוג סנדלי סקוטש

1 זוג נעלי ספורט

4 זוגות גרבים  שחורות/אפורות

4 קולבים לתלית בגדים ומכנסיים

1 מספריים לציפורניים,

2 שקים לכביסה מלוכלכת

1 חבילת אטבי כביסה

1 מטלית לניקוי אבק

1 מנעול תליה בגודל בינוני

1 שמיכת קיץ

1 שמיכת חורף עם ציפה

1 כרית

כלי גילוח (בהתאם לצורך).

קרם הגנה

כלי רחצה בתוך תיק כולל: מברשת שיניים, מסרק, סבון, משחת שיניים, כלי תפירה בתוך שקית כולל: חוטי תפירה, כפתורים, מחטים וגומי.  כלי צחצוח לנעליים שחורות - ערכה

לימודים:

תיק ספרים

מכשירי כתיבה ומחברות

מילון אוקספורד אנגלי – אנגלי – עברי.

יש להביא:-
א. פנקס חיסונים
ב. כרטיס מגנטי מקופת חולים.

הערות:

1. כל החפצים חייבים להיות מסומנים בשם מלא במקום מוצנע ומוסתר (לא בצוארון)
2. בגדים וכו' יש לסמן ברקמה או בלורד (טוש) שלא נמחק.


הסכמה להשתתפות התלמיד בפעילות עם יחידות צה"ל

אנו מצהירים כי אנו מסכימים שבננו/בתנו י/תשתתף בהפלגות בכלי שייט באמונים וקורסים ימיים ואחרים במסגרת ביה"ס לקציני ים עכו , במסגרת צה"ל,  ביחידות במתקנים ובכלי השייט, בכל עת שהאימונים הנ"ל מבוצעים ביוזמת ביה"ס, מטעמו ובפיקוחו.


התחייבות  התלמיד

התלמיד נותן את הסכמתו במסגרת חוזה זה כי קרא, הוסבר לו והבין את תוכן ההסכם בין ביה"ס להורים, והוא מוכן למלא אחרי כל התנאים וההוראות הכלולים בו המתייחסות אליו.

כל שכן מתחייב לקבל על עצמו את המשמעת וצורת החיים הנהוגים בביה"ס ולמלא אחרי כל ההוראות אשר תינתנה ע"י ביה"ס, הן בכתב והן בעל פה, בכל זמן היותו תלמיד בביה"ס.

התלמיד מתחייב לפעול, הן במסגרת ביה"ס והן מחוצה לו, בצורה שלא תזיק לתלמידי ביה"ס, לביה"ס, לציודו, מתקניו, למטרתו ולמשטרו, וזאת בכל עת היותו במסגרת ביה"ס.

התחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם עליו חתומים ההורים.


פעילות תרבות, חברה וספורט פעילות אתגרית והכשרה לפיקוד ומנהיגות

אנו מאשרים את השתתפות בננו / בתנו בכל הפעילויות המאושרות, מאורגנות ומפוקחות ע"י ביה"ס במהלך כל שנות לימודיהם הן בביה"ס והן מחוצה לו כלהלן:

1. אימונים צבאיים: כגון: מסעות כושר, מסעות אלונקה, אימוני שדאות, עזרה ראשונה, נשיאת נשק בתפקיד וכו'.

2. אימונים ימיים: שחיה, משחה הכנרת, משחה חומות עכו, חתירת המפרץ, הפלגות לאורך חופי הארץ, הפלגות לחו"ל, אות הכושר הימי, תחרויות ספורט ימי, תחרויות שייט, קורס הנצלה וכיבוי אש, קורסי צלילה וכד'.

3. ספורט ואימונים גופניים: שיעורי חינוך גופני, אות הכושר, ספורט טבלאי, ימי -ספורט, משחקי ספורט, תחרויות ספורט, נבחרות ספורט, ועוד.

4. מסעות, סיורים וטיולים: טיול שנתי, סיורים לימודיים, סיורים מקצועיים, פרויקט אוקינוטופ ועוד.

5. חוגים ונבחרות: חוגי כדור, קרב מגע, נבחרות אתלטיקה, שייט וכד'.

6. תרבות וחברה: ביקורים במוזיאונים, ביקורים באתרי מורשת, השתתפות בטכסים ואירועים, השתתפות בסדנאות וכד'.

7. פעילות בקהילה: פעילות בעיר עכו כגון: מחויבות אישית, מעורבות חברתית, מד"א, עזרה לקשישים, עזרה לנכים, עזרה לתלמידים מתקשים, ימי התרמה וכד'.

8. הכשרה לפקוד ומנהיגות: קורס מפקדים לבעלי תפקידים, סדנאות, תרגילי פיקוד ומנהיגות, מילוי תפקידים שונים במסגרת פעילות מפקדת הקדטים וכו'.

9. אימונים עם צה"ל: השתתפות באימונים צבאיים יבשתיים, אימונים צבאיים ימיים. הפלגה על כלי שייט של חיל הים, הטמעות, השתתפות באימונים שונים ובפעילויות משותפות.

10. פעילויות שונות כפי שיאושרו ע"י הנהלת ביה"ס מדי פעם.

11. התנדבות לטובת הציבור כגון: קק"ל, ימ"חים, מחויבות אישית וכד'.


ה  צ  ה  ר  ה

אנו מאשרים בזה הסכמתנו להשתתפותו/ה בכל הקשור בפעולות הבאות ודומותיהן:

-                    פעולות הסברה

-                    שלטי חוצות

-                    השתתפות בתכניות טלוויזיה מצולמות

-                    צילומי פרסום וכתבות בעיתונות

-                    צילומי פרסום וכתבות בטלוויזיה

-                    תשדירי פרסום וכתבות ברדיו

-                    כתבות, צילומים ופרסום באינטרנט

-                    הופעה באתרי האינטרנט של ביה"ס

-                    הופעה באתרי האינטרנט של משרד החינוך

אנו יודעים כי מטרת הנ"ל הינה שווק ביה"ס ופרסומו כמוסד ציבורי ללא מטרות רווח (מלכ"ר) ומסכימים לשימוש בתמונותיו/ה וקולו/ה למטרות אלה.

הננו מצהירים כי אין ולא תהיינה לנו דרישות תביעות ומענות כלשהן בנדון.


אישור הורים

1. הנני לאשר במסגרת התחנכותו/ה של בני/ בתי יציאות משטח הכפר, ללא ליווי מבוגר מטעם ביה"ס, לקופת חולים בעיר, שיעור נהיגה, אפטר בימי שלישי (או ביום אחר בתיאום מראש), צו ראשון, ימי גיבוש צה"ליים, מיון וגדנ"עות צה"ליים, ימי עיון לימודיים אישיים, סידורים אישיים (משרדי ממשלה שונים), רכבת, בדיקות רפואיות לצורך רישיון נהיגה, נושאים רפואיים שונים נוספים וכל המקרים שאינם פעילות מובנית של הפנימייה.

2. הנני לאשר במסגרת התחנכותו/ה של בני/ בתי, יציאות משטח הכפר לבסיסי חיל הים, להרצאות, משטים, סדנאות, טקסים ופעילויות שונות רלוונטיות הקשורות לחיל הים, עם ליווי של חייל מחיל הים המשרת בביה"ס לקציני ים עכו ואיש צוות מסגל ההדרכה. מידע לגבי כל אירוע יימסר מראש להורים.

3. במסגרת תפקיד במפקדת הקדטים וכבעל שרוך אנו מאשרים לבני/בתי לצאת מחוץ לשטח ביה"ס, לבד וללא ליווי מבוגר מביה"ס לקציני ים בעכו על פי הנוהל והשעות המקובלים המפורסמים בשטח ביה"ס ובהתאם להנחיות ולדגשים של נוהל יציאה וחזרה לכפר התלוי ומפורסם במחלקות, בניינים ושערי ביה"ס.

4. הדגשים ליציאה וחזרה באופן עצמאי מן הכפר, בכל יציאה שהיא, ידועים לכל הקדטים אשר תודרכו בפירוט והבינו את המשמעויות הנלוות לכך. הנהלים תלויים במחלקות, בבניינים ובשערי ביה"ס.

קראנו בעיון ואנו מסכימים לכל האמור לעיל.

 


ייפוי כח

הריני מאשר כי קראתי והבנתי את תוכנו של הסכם זה ואני נותן את הסכמתי לעמוד בכל תנאי ההתקשרות עם בית הספר לקציני ים עכו הנקובים בחוזה זה על כל חלקיו וסעיפיו. והריני מאשר זאת בחתימתי:

בן /בת זוגי/ זוגתי, גרוש/גרושתי,

ולראיה באו על החתום :

האב

האם

האפוטרופוס

החניך