ערכת רישום למועמד/ת להסבת אקדמאים:

מועמד/ת יקר/ה,

שלום רב ותודה על פנייתך לרישום לתוכנית הסבת אקדמאים לסיעוד,

להשלמת תהליך הרישום לתוכנית הסבת אקדמאים למעמד אח/ות מוסמך/ת:

יש למלא את הפרטים הבאים ולצרף את כל המסמכים הנדרשים:

1. תעודת זהות –סריקה או צילום צבעוני ברור של תעודת זהות כולל הספח - תעודות זהות ביומטריות יש לצלם/ לסרוק משני צדדי הכרטיס.

2. תעודת התואר האקדמי או אישור זכאות או אישור משרד החינוך על הכרה בתואר מחו"ל.

3. גיליון ציונים של התואר.

4. תעודת התחסנות כנגד covid-19 או תעודת החלמה בתוקף.

5. מילוי טופס ויתור סודיות (לאלו שלמדו באוניברסיטת אריאל יש למלא טופס ויתור סודיות של האוניברסיטה המצורף).

לאחר קבלת המסמכים ואישורם תזומנו לבחינת מיון ולראיון אישי, במעמד זה תידרשו לשלם דמי רישום בסך 240 ₪ שאינם מוחזרים (ניתן לשלם בכרטיס אשראי בטלפון).

לתשומת לבך:

* הקבלה לקורס מותנית בעמידה בקריטריונים לקבלה וההחלטה על הקבלה ללימודים שמורה בידי הנהלת ביה"ס.

* פתיחת הקורס מותנית במספר הלומדים ובקבלת אישור של מנהל הסיעוד.

* קבלה לתוכנית מחייבת להתחסן בחיסונים המחייבים על פי דרישת משרד הבריאות.


שאלון פרטים אישיים – לקורס הסבת אקדמאים

א. פרטים אישיים

השם באותיות דפוס באנגלית:

    
זכר
נקבה
אחר
רווק/ה
נשוי/אה
גרוש/ה
אלמן/ה
חד הורי/ת
אחר
כן
לא
כן
לא

ב. השכלה

*


ג. ידיעת שפות

שפת אם
טובה
בינונית
נמוכה
שפת אם
טובה
בינונית
נמוכה
שפת אם
ברמת שפת אם
רמה טובה
נמוכה
שפת אם
טובה
בינונית
נמוכה
שפת אם
טובה
בינונית
נמוכה

ד. הוספת מסמכים

* סריקה או צילום צבעוני ברור של תעודת זהות כולל הספח - תעודות זהות ביומטריות יש לצלם / לסרוק משני צדדי הכרטיס
*ניתן לצרף תעודת זכאות בתנאי שלא עברה שנה מסיום התואר
*נא לציין מועד קבלת הזכאות:

ה. פרטים נוספים

כן
לא
כן
לא

הנני מאשר/ת כי כל המידע שנמסר בשאלון זה הוא מלא שלם ונכון.


הצהרת בריאות

הריני מצהיר/ה בזה כי אינני סובל/ת ולא סבלתי ממחלה מסכנת, לרבות ממחלת נפש העלולה לסכן את בריאות הציבור שבטיפולי או העלולה לשלול ממני את היכולת לעסוק בסיעוד לחלוטין, זמנית או חלקית.


נוהל הצהרת העדר רישום פלילי – מועמדים ללימודים בבתי ספר לסיעוד

מועמד ללימודי סיעוד וקורסים על בסיסיים בבתי ספר לסיעוד, שהכירה בהם האחות הראשית ארצית, או לחוג או למגמה אוניברסיטאית בסיעוד, יצהיר בעת ההרשמה בפני הנהלת ביה"ס, החוג או המגמה האוניברסיטאית, כדלקמן

לעניין הרישום הפלילי:

המועמד יצהיר כי ידוע לו:

1. שעפ"י תקנות בריאות העם (עוסקים בסיעוד בבתי החולים), התשמ"ט-1988ת סעיף 5 (א):

"זכאי להיות רשום בפנקס אזרח או תושב ישראל בן 18 שנים או יותר, שהוכיח להנחת דעתה של האחות הראשית כי הוא בעל הכשרה מקצועית כאמורה בתקנות אלה וכי יש לו ידיעה בסיסית, לפחות, בעברית וכי לא הורשע בעבירה שדינה מאסר שיש בה, לדעת האחות הראשית, כדי למנוע עיסוק בסיעוד".

2. שעפ"י תקנות בריאות העם (צוות סיעוד במרפאות), התשמ"א-1981, סעיף 11:

"המנהל רשאי להורות שלא לרשום בפקס אדם, אף אם נתמלאו התנאים המורים בתקנה 4, אם המבקש הורשע בעבירה שיש עמה קלון או שיש בה כדי להראות שהוא חסר האחריות הדרושה לעיסוק בסיעוד. וטרם חלפו עשר שנים אחרי שרצה את עונשו או אחרי שנסתיימה תקופת התנאי לפי סעיף 52 (ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, הכל לפי העניין ולפי המאוחר יותר, ובלבד שנתן הזדמנות למבקש לטעון טענותיו."

3. שעפ"י חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, תשמ"א-1981, סעיף 6:

"מסירת מידע לשם פעולה מי שהוסמך על פי חיקוק לתת, לחדש או לבטל רשיון, היתר, זכות עיסוק או זכות אחרת (להלן – זכות), ולשם כך הוא רשאי על פי אותו חיקוק להביא בחשבון את עברו הפלילי של מבקש הזכות, של בעל הזכות או של אדם אחר הנוגע בדבר, תמסור לו המשטרה מידע מן המרשם על כל אחד מאלה אם הוא הסכים לכך."

4. כל הרשעה פלילית תיבדק גם לקראת הדיון ברישום המועמד/ת בפנקס,
או שדרוגו המקצועי.

למועמד/ת תינתן זכות שימוע לפני קבלת החלטה.


הצהרה על העדר הרשעה בעבירה פלילית

הורשעתי
לא הורשעתי

2. אני מצהיר/ה, כי מידע זה נכון ומדויק ובמידה ויוכח אחרת, עשוי הדבר להוות עילה להפסקת לימודיי, זאת לאחר שתינתן לי זכות שימוע.

3. בהתאם לחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, תשמ"א 1981, סעיף 6, אני הח"מ מסכים/ה כי יועבר למשרד הבריאות מידע על הרשעות מהמרשם הפלילי המתייחס אלי וכן אני מסכים/ה שיימסר מידע כאמור מרשויות הסמכה בארץ ובחו"ל.

אני מוסר/ת מידע זה מתוך ידיעה שיישמר בסוד וכי הוא ישמש רק לעניין לימודי סיעוד ורישום בפנקס האחות או שדרוג מקצועי.

ויתור סודיות

לבוגרי אונברסיטת אריאל
לשאר המוסדות