לכבוד

שלום רב,

הנדון: טופס ויתור סודיות - הצהרה

אנו הורי המועמד/ת

מאשרים בזאת ליועצת ביה"ס, למחנכת הכיתה, לגורמים הפסיכולוגיים-סוציאליים

למסור מידע אודות תפקודו/ה של בני/בתי